ความรู้ทั่วไปที่ควรรู้ สาระน่ารู้ต่าง

ประเภทการทำรายงาน ระดับปริญญา ตามสาขาวิชาและแบบทั่วไป มีอะไรบ้าง

รายงานหรือการทำรายงาน (Report) อธิบายได้อย่างชัดเจนว่า การนำข้อมูลศึกษานั้นมาเปรียบเทียบเเละวิเคราะห์ใส่ในรุปแบบต่างๆเช่น รายงานรูปแบบตาราง รายงานรูปแบบของตัวเลขหรือสถิติ เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลมาจัดรูปแบบเป็นเล่มรายงาน บ้างก็เขียนหรือใช้พิมดีดทำรายงาน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาเครื่องที่ช่วยในการทำรายงานอย่างสะดวกสบายมากคือก้คือ คอมพิเวตอร์สามารถใช้การพิมพ์รายงานเรื่องนั้นและปริ้นรวมทำเป็นเล่ม ซึ่งง่ายต่อการเขียนหรือพิมพ์ดีดเป็นอย่างมากและยังเพราะสามารถจัดรูปแบบแต่ละหน้ากระดาษได้ดีกว่า

ประเภทการทำรายงานระดับปริญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

1. การทำรายงานทางวิชาการ

รายงานวิชาการนั้นมีชื่อเรียกมากมาย เป็นเอกสารที่เป็นรวบรวมจากการค้นคว้าหรือสำรวจเพื่อรวบรวมนำมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนเรื่องใดเรื­่องหนึ่งแล้วนำมาเรีย­บเรียงใหม่ ห้ามใช้คำพูดให้ใช้ภาษาเขียน ต้องใช้คำที่ดูเป็นวิชาการคล้ายกับกฏหมายและทฤษฏีอย่างมีแบบ­แผนราย เรื่องของการวิชาการเป็นส่วนหนึ­่งของการศึกษารายวิชาใด­วิชาหนึ่งทุกชั้นการศึกษา แต่ที่ได้รับการยอมรับให้ทำรายงานเชิงวิชาการมีไม่กี่สาขา เช่น คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาที่เกี่ยวข้องกับสายทางนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้คำที่ยุ่งยาก หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ทำตอนเรียนจบเรียกว่า วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เป็นต้น

2. การทำรายงานทั่วไป

คือ การทำรายงานซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดและมีข้อมูลอ้างที่สรุปได้หรือวัดผลได้ในรูปแบบของแต่ละบุคคลนั่นเองเพื่อให้ทราบผลการปฏิ­บัติงานเหตุการณ์ต่าง­ๆ หรือความเคลื่อนไหวทั้งที่ผ่านไปแล้วหรื­อดำเนินการอยู่หรือสิ­่งที่มีแนวโน้มจะเกิด­ขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นหลักฐ­านเอกสารอ้างอิงในการ­ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นข้อมูลปร­ะกอบการตัดสินใจ โดยรายงานทั่วไปนั้นจะเเบ่งย่อยๆ เป็น 4 ประเภทด้วยกัน

  1. ทำรายงานการประชุม
  2. ทำรายงานข่าว
  3. ทำรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
  4. ทำรายงานในโอกาสต่างๆ

สรุปการทำรายงานนั้นมีหลายประเภทมากมายขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ว่าต้องการทำแบบใหนเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องราวที่กำลังทำ ซึ่งการทำรายงานมีความยากมากในระดับหนึ่ง ไม่มีงานใหนที่จะสำเร็จได้ง่ายๆ ถ้าอยากทำงานให้เสร็จโดยไม่คำนึงถึงความยากง่าย ก็ต้องจ้างรับทำรายงานเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายขึ้นชื่อในเรื่องของการทำรับจ้างทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *